inquiry
sahypa_head_Bg

Biz hakda

Integelection tehnologiýasy
Saýlaw tehnologiýasy bilen üpjün ediji

Gonkong Integelection Technology Co., Ltd. elektron / sanly saýlawlary üpjün ediji, global sanly demokratiýa çözgüdiniň tarapdary we serhetsiz akylly saýlawlaryň hyzmatdaşy.Esasan hökümet we kärhanalara maglumat esasly elektron saýlawlar barada toplumlaýyn çözgütler, degişli önümler we tehniki hyzmatlar berýär.

Wada berýäris

Kompaniýa, demokratik ýurtlar üçin ýöriteleşdirilen elektron saýlaw çözgütlerini hödürläp, saýlaw hyzmatlarynda baý tejribe we dünýä bazaryna ünsi jemleýär.Saýlaw hyzmatlarynda köp ýyllyk tejribe bilen, Integelection Technology müşderilerimiziň esasy aladalaryna düşünýär we şonuň bilen söz berýäris:

“Integelection Technology” müşderileri üpjün eder

Maglumat esasly we awtomatlaşdyrylan

Kompaniýa, maglumat esasly we awtomatlaşdyrylan häzirki zaman saýlaw ulgamynyň demokratik saýlawlaryň gidişini öňe sürmäge kömek edýändigine berk ynanýar.Döredişiň binýady hökmünde "innowasiýa tehnologiýasy we ýöriteleşdirilen hyzmatlar" talap edilýär, "saýlawçylara we hökümete amatlylyk" asyl niýetine eýerýär we elektron saýlawlar ugrunda tagalla edýär.

hakda (1)
hakda (2)

Akylly kesgitlemek we derňew

Esasy tehnologiýa hökmünde akylly kesgitlemek we seljermek bilen bu kompaniýa, saýlawdan ozal "merkezleşdirilen sanamak", "sahypany sanamak" we "wirtual ses bermek" tehnologiýasyna çenli "saýlawçylary hasaba almak we barlamak" tehnologiýasyndan birnäçe awtomatiki çözgüt tapdy. saýlawy dolandyrmagyň ähli prosesini öz içine alýan gün.

Ygtybarly, aç-açan we garaşsyz saýlaw tehnologiýalary;

Ses bermek we saýlawlary dolandyrmak üçin amatly we täsirli usullar;

Saýlawyň takyk, derrew we gözden geçirilýän netijeleri;

Iň oňat ulanyjy tejribesi we tehniki hyzmatlar.

Kompaniýanyň medeniýeti

Görüşimiz

Tehnologiýalar we innowasiýalar demokratiýany dowam etdirýär.

Biziň wezipämiz

Innowasiýa tehnologiýalary bilen, ulanyjylaryň saýlawlarynyň netijeliligine, howpsuzlygyna we aç-açanlygyna goşant goşýarys we dünýäde demokratik awtomatlaşdyryş işini öňe sürmäge çalyşýarys.