inquiry
2

Bỏ phiếu điện tử

Quy trình bỏ phiếu điện tử bằng EVM

Quy trình bỏ phiếu điện tử của BMD

giải pháp-4

Bước 1. Các điểm bỏ phiếu mở cửa

4

Bước 2. Nhận dạng cử tri

5

Bước 3.Phân phát Phiếu bầu trống (có thông tin xác minh)

Bỏ phiếu ảo

Bước 4. Đưa lá phiếu trống vào thiết bị bỏ phiếu ảo

6

Bước5. Bình chọn qua màn hình cảm ứng của BMD

số 8

Bước 6.In phiếu bầu

7

Bước 7.ICE100 hoàn thành việc kiểm phiếu theo thời gian thực (xác minh phiếu bầu)

Bỏ phiếu dễ tiếp cận

Chức năng này hướng tới người khuyết tật vận động và khiếm thị, giúp họ tương tác tốt với màn hình cảm ứng, đảm bảo đầy đủ quyền bầu cử cho mọi đối tượng cử tri.

1

Nút chữ nổi dành cho cử tri khiếm thị

2

Nút bấm cao su mang lại cảm giác chạm nhẹ nhàng

3

Cử tri nhận được lời nhắc bằng giọng nói ở mỗi bước của quy trình bầu cử