inquiry
3

Đăng ký & Xác minh Cử tri

Điểm nổi bật của việc đăng ký cử tri

Tránh bỏ phiếu sai
  • Trong quá trình xác minh cử tri, cử tri cung cấp thông tin xác thực hợp lệ và thông tin sinh trắc học để xác minh, giúp tránh hiệu quả việc xác minh thay thế và bỏ phiếu của cử tri trong quá trình xác minh thủ công.

Tránh đăng ký sai & lặp lại
  • Dựa trên thông tin xác thực hợp lệ, thông tin sinh trắc học của cử tri và các thông tin khác, với sự trợ giúp của chức năng tóm tắt dữ liệu hệ thống, nó có thể tránh được việc đăng ký cử tri sai, đăng ký cử tri lặp lại và loại bỏ hoàn toàn những sự kiện đó.

Tránh bỏ phiếu lặp lại
  • Kết nối mạng trong thời gian thực có thể tránh việc xác minh cử tri lặp lại và bỏ phiếu ở các khu vực bầu cử khác nhau vào những thời điểm khác nhau.Mỗi cử tri ghi lại thông tin thông qua máy chủ xác thực.Sau khi xác minh lại, máy chủ đưa ra lời nhắc xác thực lặp lại.